Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Deko Budka z siedzibą w Soninie za pośrednictwem Sklepu internetowego www.dekobudka.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

I DEFINICJE

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dekobudka.pl
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dekobudka.pl/// za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty oferowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DEKOBUDKA.PL a Klientem, zawierana za pomocą serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną -Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego DEKOBUDKA.PL jest:

  Barbara Ożóg
  Sonina 438
  37-100 Łańcut

  Telefon: 607 099 822
  e-mail: biuro@dekobudka.pl

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Artykuły, informacje i zdjęcia produktów na stronie Sklepu są własnością właściciela. Nie wyrażamy zgody na ich rozpowszechnianie i kopiowanie.

III ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na produkty oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez:
  – formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej
  – telefonicznie w godzinach pracy Sklepu pod numerem: 607 099 822
  – mailowo: biuro@dekobudka.pl
  Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień na produkty personalizowane.
 2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowane przez Sklep potwierdzenie zamówienia wraz z jego szczegółami.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne bądź wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  – w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym, przelewem natychmiastowym oraz BLIK – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym firmy
  – w przypadku zamówień z odbiorem osobistym w siedzibie Sklepu – bezpośrednio po otrzymaniu zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dokument sprzedaży w formie faktury.
 10. Do momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, Klienta ma możliwość wprowadzenia zmian do zamówienia oraz jego anulowania. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. Wszelkie zmiany należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 607 099 822.

IV PRODUKTY PERSONALIZOWANE

 1. W przypadku towarów personalizowanych (tj. takich, których autorami są Klienci sklepu internetowego) to Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za umieszczane/publikowane treści, zdjęcia, projekt graficzny.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zamówienia, którego treść, forma lub zdjęcie mogłyby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym nawoływanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, treści pornograficzne, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz uznanych powszechnie za naganne moralnie i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie, na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich im pokrewnych.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).

V DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem wybranej przez niego firmy przewozowej.
 2. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym na koncie Sprzedawcy do momentu przekazania przesyłki firmie przewozowej.
 3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia przez Sklep oraz czas dostawy przez przewoźnika.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży stacjonarnej w miejscu siedziby firmy.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski od poniedziałku do piątku (niezależnie od liczby zamówionych produktów) przedstawiony jest w zakładce “Czas i koszt dostawy” na stronie Sklepu.
 6. Wysyłka zamówionego towaru do krajów Unii Europejskiej możliwa jest wyłącznie po konsultacji ze Sprzedawcą, który określi formę i kwotę dostawy.
 7. Zamówienia, których wartość towaru przekroczy kwotę 200 zł dostarczamy za darmo na terenie całego kraju.

VI REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
  – oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
  – drogą mailową na adres: shop@dekobudka.pl
  – listownie na adres podany w paragrafie II niniejszego regulaminu.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
 5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiem posłużył się Klient.
 7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
 8. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem “używany” nie określa się przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  – wady fabrycznej towaru
  – wady powstałej w wyniku dostawy
  – nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  – została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 11. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 13. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 14. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 15. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 16. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 17. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy DEKO BUDKA nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia pomiędzy stronami.
 18. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 19. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. dekoracje personalizowane, zaproszenia ślubne)
  – o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 20. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.
 21. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  – urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  – włączona obsługa JavaScript;
  – akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

VIII OCHRONA DANYCH I RODO

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie:
  – art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów marketingowych (kontaktowania się z Państwem i przedstawiania ofert);
  – art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  – art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, logistyki, księgowości, specjalistycznych oprogramowań. Odbiorcami mogą być także banki i podmioty świadczące obsługę prawną.
 3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z zawartej umowy, a po tym czasie do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 6. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące swoich danych osobowych lub chcą się Państwo dowiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp, jak je uaktualnić czy usunąć, prosimy o kontakt na adres: shop@dekobudka.pl

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy dekobudka.pl  zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 3. Rejestrując się w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przede wszystkim z przyczyn: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2019 r.